Ngày 23/9/2022, Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2022-2025